เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 50, สาขา15 ,2555 )

โลกาภิวัตน์กับคุณภาพการบริการที่ผู้บริโภคได้รับในภาคบริการเพื่อสุขภาพ

หน้า หน้า 191-198

ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ | ปารย์ทิพย์ ธนาภิคุปตานนท์ |
การวัดคุณค่าตราสินค้าและความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีผลต่อปัจจัยการตอบสนองทางการตลาดของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 209-216

ณัฐพงศ์ พลับทอง | นาวิน มีนะกรรณ | ทรงพร หาญสันติ |
การศึกษาพฤติกรรมการซื้อผ้าไหมของผู้บริโภค ในจังหวัดนครชัยบุรินทร์

หน้า หน้า 240-247

อัจฉราพรรณ ตั้งจาตุรโสภณ | จอมภัค จันทะคัต |
การศึกษาระบบโซ่อุปทานหอยแครงในอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้า หน้า 248-255

ชมพูนุท ด้วงจันทร์ | พิมพลักษณ์ พลจรัส | อุษา เรณุมาศ | อันธิกา ทรัพย์สมบูรณ์ | คีริศา กันพ้นภัย |
การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหุ้นคุณค่าและหุ้นเติบโตของหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET 100

หน้า หน้า 256-263

ริรินดา ชโลธร | ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล |
แนวทางการดำเนินงานภายหลังการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการของ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

หน้า หน้า 301-308

ณัฐวดี โกวิทางกูร | หฤทัย นำประเสริฐชัย |
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

หน้า หน้า 319-327

ขวัญฤทัย บุญถึง | จินดา ขันทอง |