เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาพืช ( ครั้งที่ 51, สาขา01 ,2556 )

การประเมินศักยภาพผลผลิตหัวมันสด และแป้งของมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 72

หน้า หน้า 1-7

สกล ฉายศรี | โอภาษ บุญเส็ง | พชรดา ฉายศรี | ประภาส ช่างเหล็ก | กิ่งกานท์ พานิชนอก | สุปราณี งามประสิทธิ์ | เอ็จ สโรบล | นิตยา ดนตรี | นิกร ตูมสันเทียะ |
การเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของผักหวานป่าโดยการเติมจุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตพืชและการปลูกร่วมกับแคบ้าน

หน้า หน้า 8-16

กนกอร อัมพรายน์ | มนตรี แก้วดวง | รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ | สายันต์ ตันพานิช |
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ร่วมกับปุ๋ยเคมี ต่อคุณภาพ ผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งและสมบัติทางเคมีของดิน

หน้า หน้า 17-24

รัตนาภรณ์ คชวงศ์ | แสงดาว เขาแก้ว | สุกัญญา แย้มประชา | ธนูชัย กองแก้ว |
ผลของแรงดันไฟฟ้าต่อปริมาณจุลินทรีย์และการเสื่อมสภาพของช่อดอกกล้วยไม้สกุลหวายในระหว่างการปักแจกัน

หน้า หน้า 33-39

กัญญารัตน์ สุวรรณทีป | อภิรดี อุทัยรัตนกิจ | มัณฑนา บัวหนอง | สุเมธ เนติลัดดานนท์ | ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ |
ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาและกากตะกอนมูลสุกรในวัสดุปลูกต่อการเติบโตของข้าวโพดฝักอ่อน

หน้า หน้า 70-78

ศุภากร ดวนใหญ่ | รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม | รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ |