เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง ( ครั้งที่ 51, สาขา04 ,2556 )

การศึกษาผลกระทบของเขื่อนต่อการอพยพของปลาในลุ่มน้ำโขงด้วยวิธีการศึกษาผลกระทบก่อน-หลังของพื้นที่ควบคุมและพื้นที่ได้รับผลกระทบในแม่น้ำสาขา

หน้า หน้า 164-173

พิสิฐ ภูมิคง | มิชิโอะ ฟูกุชิมา | ทวนทอง จุฑาเกตุ |
ผลของการเสริมโปรตีนไฮโดรไลเซทจากรังไหมอีรี่ในอาหารกุ้งขาวต่อการเจริญเติบโตและระบบภูมิคุ้มกัน

หน้า หน้า 190-197

พรทิศา ทองสนิทกาญจน์ | อรพินท์ จินตสถาพร | เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ |
ผลของอัตราความหนาแน่นและระยะเวลาในการขนส่งต่ออัตราการรอดตายของลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะโพสลาร์วา

หน้า หน้า 198-206

สิริโรจน์ วังสุนทร | ชลอ ลิ้มสุวรรณ | นิติ ชูเชิด |
การศึกษาคุณลักษณะ cDNA และการแสดงออกของยีน Selenoprotein P (On-SEPP) ในปลานิล (Oreochromis niloticus) ที่ได้รับอนุภาคนาโนของธาตุเงิน

หน้า หน้า 215-223

กัปภาส ธรรมบัญชา | วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล | ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ |