เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาวิทยาศาสตร์, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 51, สาขา05 ,2556 )

การตรวจวัดและการวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น (137Cs) ในตัวอย่างดินผิวหน้าบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

หน้า หน้า 9-17

ประสงค์ เกษราธิคุณ | ฤทัยรัตน์ บุญครองชีพ | ศุภวุฒิ เบญจกุล | อุดร ยังช่วย |
ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการระบุพ่อแม่ลูกของประชากรกุ้งขาวปลอดเชื้อโรคภายในโรงเพาะฟัก

หน้า หน้า 18-25

จารุพรรณ ชาญณรงค์ | ฮุย กอง | อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์ | ญอน ชาง | เลิศลักษณ์ เงินศิริ |
การวัดความเรียบของพื้นผิวโดยวิธีการผสมผสานระหว่างเทคนิคฟีโซและทวายแมนกรีน อินเตอร์ฟีรอมิเตอร์

หน้า หน้า 26-33

ภาณุพงค์ มาไกล | กนกพจน์ อารีกุล | วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ |
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติสำหรับทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน

หน้า หน้า 34-41

อาณัติ แสงสว่าง | บุญอ้อม โฉมที | อภิญญา หิรัญวงษ์ |
การจำลองผลกระทบของทางเดินพายุหมุนเขตร้อนต่อสภาพน้ำทะเลหนุนในอ่าวไทย

หน้า หน้า 42-49

สายฝน ทมกระโทก | ศิโรจน์ ศิริทรัพย์ | ศรเทพ วรรณรัตน์ | วีระศักดิ์ อุดมโชค |
การศึกษาสภาพนำความร้อนของฉนวนกันความร้อนที่ผลิตจากเส้นใยของแกน และขั้วสับปะรด

หน้า หน้า 50-56

กนกอร หั้นเจริญ | สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์ |
การดัดแปรยางธรรมชาติผ่านการกราฟท์เอ็นเอ็นไดเมททิลอะคริลาไมด์โดยการกระตุ้นด้วยแสงยูวี

หน้า หน้า 59-67

ถิรวรรณ นิพิฏฐกุล | ยิ่งยศ รื่นภิรมย์ใจ |
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด 80 เปอร์เซ็นต์ เอทานอลจากหญ้าตีนตุ๊กแก

หน้า หน้า 77-83

อรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล | ฑิฆัมพร พันหุ่น |