เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( ครั้งที่ 51, สาขา06 ,2556 )

การจัดกลุ่มผู้รับประทานเผ็ดระดับต่างๆ โดยใช้ระดับความเผ็ดร้อนของสารละลายแคปไซซิน

หน้า หน้า 57-64

วิวรรณ ซื่อมาก | วรภา คงเป็นสุข |
แบบจำลองคณิตศาสตร์และการทวนสอบคุณภาพจุลินทรีย์ของอาหารเหลวผสมชิ้นอาหารด้วยการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคในระบบการไหลแบบต่อเนื่อง

หน้า หน้า 73-80

ปิติยา กมลพัฒนะ | ไบรอัน เฮสคิท | ซุดเฮอร์ แซสทรี |
ผลของสติกมาสเตอรอลต่อการทนอุณหภูมิต่ำของยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus

หน้า หน้า 89-95

อภิญญา แซ่โง้ว | ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา | วรภา คงเป็นสุข | สุเมธ ตันตระเธียร |
การใช้อัลตราซาวด์เสริมในการสกัดสารประกอบฟีนอลิกจากข้าวกล้องสังข์หยดพัทลุง

หน้า หน้า 96-103

สุภาษิต ชูกลิ่น | ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น | กุลนิษฐ์ มานะจิตร | สุชิตา กลับดี |
องค์ประกอบทางเคมีกายภาพบางประการ ปริมาณฟีนอลิกและสมบัติการต้านออกซิเดชันของน้ำอ้อยและสภาวะที่เหมาะสมในการย่อยน้ำตาลซูโครสในน้ำอ้อยด้วยเอนไซม์อินเวอร์เทส

หน้า หน้า 115-122

ธนากร มณีฉาย | ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม |
ผลของความเข้มข้นกลูโคสต่อการผลิตเอทานอลโดย Saccharomyces cerevisiae Sc90

หน้า หน้า 123-129

อานนท์ วิไลทรัพย์ | นิคม แหลมสัก | สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล | วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา | ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ |