เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 51, สาขา07 ,2556 )

การวิเคราะห์เชิงเทคนิคในการพยากรณ์ราคาหุ้นที่ถูกเลือกเป็นตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์ไทย

หน้า หน้า 187-197

ดาราวรรณ วิรุฬหผล |
การเปิดการค้าเสรีอาเซียนกับอนาคตการลงทุนในสินค้าเกษตรบนถนนหมายเลข 13 ของประเทศสปป.ลาว

หน้า หน้า 208-216

จีรพรรณ กุลดิลก |
โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการประเมินผล การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนสายบัว ในปีงบประมาณ 2555

หน้า หน้า 281-288

รสดา เวษฎาพันธุ์ | สุมาลี สันติพลวุฒิ |
การประเมินความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2554 กรณีศึกษาส้มโอที่ได้สินค้าคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

หน้า หน้า 346-354

นงนุช อังยุรีกุล | สุวรรณา สายรวมญาติ |
การวิเคราะห์โซ่คุณค่าของการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในจังหวัดสุรินทร์ ปีการเพาะปลูก 2553/2554

หน้า หน้า 355-363

บุรินทร์ ชูสุวรรณ | กุลภา กุลดิลก | ศานิต เก้าเอี้ยน |
ผลิตภาพการผลิต การใช้จ่ายของรัฐบาล และพฤติกรรมของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง

หน้า หน้า 364-372

สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์ |
การประเมินความยากจนของครัวเรือนเกษตร ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่

หน้า หน้า 381-391

สุภวัฒน์ ชนาธิปกรณ์ | กัมปนาท วิจิตรศรีกมล | อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ บุญญะศิริ |
การประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาสายพันธุ์พริกขี้หนูผลใหญ่ในลักษณะตัวผู้เป็นหมัน

หน้า หน้า 392-399

สิริวรรณ สุนทรศารทูล | กัมปนาท วิจิตรศรีกมล | สุวรรณา ประณีตวตกุล |