เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 51, สาขา08 ,2556 )

การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง แคลคูลัส โดยใช้ซอฟท์แวร์ The Geometer's Sketchpad (GSP)

หน้า หน้า 1-8

ไพรัช วงศ์ศรีตระกูล |
การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสำนักงานของผู้เรียนอาชีวศึกษา: กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

หน้า หน้า 9-16

สนิท หฤหรรษวาสิน |
การเสริมสร้างความคงทนในการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

หน้า หน้า 17-21

นุชดา ลาทอง | สนิท หฤหรรษวาสิน |
การเรียนรู้เพื่อการอยู่รอดในการฝ่าวิกฤตมหาอุทกภัย 2554: การวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยา

หน้า หน้า 22-29

วสันต์ ทองไทย |
ผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวอินทรีย์ 5 ที่มีต่อการพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี กรณีศึกษารายวิชาจิตวิทยาการศึกษา

หน้า หน้า 30-37

จิตตินันท์ บุญสถิรกุล |
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนด้วยวิธีจัดตารางสอนแบบปรกติและแบบต่อเนื่อง กรณีศึกษา รายวิชาชีววิทยาประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หน้า หน้า 38-46

ทวนทอง จุฑาเกตุ | อมรศักดิ์ สวัสดี | สรายุทธ์ นาครอด |
การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาผู้นำนันทนาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 47-54

สุวิมล ตั้งสัจจพจน์ |
ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ

หน้า หน้า 55-62

จิราภรณ์ จิตธรรม | สุมาลี กาญจนชาตรี | พรพรรณ พรศิลปะทิพย์ |
การรับรู้ของครูโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนที่มีต่อปัจจัยด้านความพร้อม eLearning ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย

หน้า หน้า 63-71

สมบูรณ์ สุขชัย |
ทิศทางหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจมุ่งสู่ความเป็นวิชาชีพตำรวจในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2564)

หน้า หน้า 72-78

มีชัย สีเจริญ |