เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 51, สาขา09 ,2556 )

จลนศาสตร์และกลไกการดูดซับสีย้อมไดเร็กต์เรด 80 โดยชานอ้อยดัดแปร

หน้า หน้า 189-196

พรศุภรัตน์ แสนสุนนท์ | ภัทราภรณ์ เอนอ่อน | โกวิทย์ ปิยะมังคา |
ความหนาแน่นของนกบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

หน้า หน้า 197-209

วิยะดา แจ่มจำรูญ | ประทีป ด้วงแค | วิจักขณ์ ฉิมโฉม | ไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ |
การตรึงสาหร่ายแห้ง Chlorella vulgaris ด้วยวิธี hybrid immobilization และความสามารถในการใช้เป็นตัวดูดซับสีย้อมรีแอคทีฟปนเปื้อน

หน้า หน้า 219-225

สุนทรี แสงศรี | พัฒน ทวีโภค |
คุณภาพน้ำในระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

หน้า หน้า 226-233

ศุภลักษณ์ โภชนสมบูรณ์ | เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม | สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์ |
ปริมาณแคดเมียมและสังกะสีในดินนาตั้งอยู่บนความสูงที่แตกต่างกัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หน้า หน้า 234-242

เรวดี ทองเกื้อ | โกติเย่ แลนรอด | แสงดาว เขาแก้ว |
การศึกษาลักษณะทางเคมีของลีโอนาร์ไดต์จากเหมืองแร่ลิกไนต์ เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

หน้า หน้า 243-249

สุชาดา โภชาดม | แสงดาว เขาแก้ว | พลยุทธ สุขสมิติ | คณพล จุฑามณี | โกติเย่ แลนรอด |
การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันใช้แล้วโดยใช้ปฏิกิริยาที่สภาวะเหนือจุดวิกฤตของเมทานอล

หน้า หน้า 253-261

สุดาพร สุขจินดา | วิทยา ปั้นสุวรรณ | สุจิณณา กรรณสูต | ชนากานต์ เพิ่มฉลาด |
การทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์ด้วยผงดูดซับจากชีวมวลสำหรับเครื่องผลิตไบโอดีเซล KUB-200

หน้า หน้า 262-269

ผดุงวิทย์ หงษ์สามารถ | นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ | สุจิณณา กรรณสูต | คณิตา ตังคณานุรักษ์ | วิทยา ปั้นสุวรรณ |
ผลกระทบจากระดับโอโซนในบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นต่อกายวิภาคใบของถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60

หน้า หน้า 270-278

อนุสรา โพธิ์ศรี | เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ | โอรส รักชาติ | กณิตา ธนเจริญชณภาส |