เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 51, สาขา10 ,2556 )

ความสัมพันธ์ระหว่างเพศสภาพกับความก้าวหน้าในงานอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

หน้า หน้า 413-420

บุณณนิดา โสดา | สุวิทย์ อัจริยะเมต |
การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาชุมชนบ้านสันกลาง ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

หน้า หน้า 429-436

นงคราญ ไชยเมือง | จิระ คำบุญเรือง | วศิน รวมสุข | เบญจวรรณ พิริภัณฑ์ |
แนวทางการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยร่วมกันระหว่างชุมชนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

หน้า หน้า 471-475

ดำรัสศิริ ศิลปวัฒนานันท์ | ชญาน์นันท์ เผ่าศรีเจริญ |