เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 51, สาขา13 ,2556 )

การศึกษาภาพลักษณ์ของกลุ่มศิลปินนักร้องเกาหลีใต้ผ่านสื่อใหม่และพฤติกรรมแฟนคลับ

หน้า หน้า 421-428

จุติมาศ เกลี้ยงเกลา | พรทิพย์ เย็นจะบก |
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกผูกพันกับพื้นที่และพฤติกรรมการอนุรักษ์ของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

หน้า หน้า 437-443

ลัดดาวัลย์ เดือนฉาย | พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์ | นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว |
การใช้ทวิตเตอร์ของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

หน้า หน้า 444-451

กนิษฐา ไชยแสง | ขจร ฝ้ายเทศ |
แนวทางการกำกับดูแลเนื้อหาด้านจริยธรรมของสื่อโทรทัศน์ดาวเทียมในประเทศไทย

หน้า หน้า 452-460

กฤษณ์กวี จันทขันธ์ | ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว |
การศึกษาการตั้งชื่อเพลงไทยเดิมตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์

หน้า หน้า 461-470

ราชันย์ ปรึกษา | จรัลวิไล จรูญโรจน์, ม.ล. |
การรู้เท่าทันสื่อบนสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทย: กรณีศึกษาเฉพาะสื่อกระแสหลักและสื่อใหม่ ในช่วงเวลาหาเสียงเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554

หน้า หน้า 476-484

พรทิพย์ เย็นจะบก |