เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( ครั้งที่ 51, สาขา14 ,2556 )

เว็บไซต์แบบมีส่วนร่วมเพื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างโอกาสทางการค้าของกลุ่มพัฒนาคุณภาพส้มโอจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า หน้า 1-10

อัปสรรัชย์ น้ำทรง | สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช | ทิพวรรณ ลิมังกูร |
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตด้วยวิถีเกษตรทางเลือกเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรยากจนในพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

หน้า หน้า 11-18

วรรณดี สุทธินรากร |
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาผลิตไอน้ำประหยัดพลังงานสำหรับการเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือนให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเห็ดในพื้นที่ภาคกลางตอนบน

หน้า หน้า 21-30

สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช | ลือพงษ์ ลือนาม | ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน์ |
สาเหตุการเป็นหนี้สิน และแนวทางแก้ไข เพื่อการประกอบอาชีพของนิสิตบัณฑิตสาขาส่งเสริมการเกษตร

หน้า หน้า 31-38

สาวิตรี รังสิภัทร์ | ศุภพร ไทยภักดี | ชัชชัย แก้วสนธิ | นันทกา แสงจันทร์ | กฤษณะ ภานุวาส |