เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 51, สาขา15 ,2556 )

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน้า หน้า 198-207

สุพิชชา ติรพัฑฒ์ | เจียมจิตร ชวากร |
โมเดลสมการโครงสร้างของผลการดำเนินงานระบบโลจิสติกส์และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

หน้า หน้า 227-235

ณัฐธยาน์ ภัทรพิเศษวงศ์ | สวัสดิ์ วรรณรัตน์ |
การพัฒนากลยุทธ์การตลาดกลุ่มทอผ้าหมู่ 6 บ้านดงเจริญชัย ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

หน้า หน้า 236-243

ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์ |
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของการผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง

หน้า หน้า 244-252

กิตติพล มุกดาเจริญชัย | สวัสดิ์ วรรณรัตน์ |
แนวปฏิบัติและปัญหาในการจัดทำบัญชีของผู้ทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนคร

หน้า หน้า 253-260

ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย |
คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในกิจการขนส่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หน้า หน้า 261-272

บุญยัง วิษณุมหิมาชัย | เทียน เลรามัญ |
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการจัดซื้อในอุตสาหกรรมการส่งออกประเภทอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดสมุทรปราการ

หน้า หน้า 289-296

จุฑามาศ พัฒนกุลมงคล | ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร |
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคลเพื่อพัฒนาสู่องค์กรเพื่อการเรียนรู้

หน้า หน้า 297-304

กนกรัตน์ สำอางกาย | ยุรพร ศุทธรัตน์ | สิริจินต์ วงศ์จารุพรรณ |
การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในทองคำแท่งที่มีการทำสัญญาขายล่วงหน้า

หน้า หน้า 305-312

ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ | กิตติยา โพธาธนายง | สวัสดิ์ วรรณรัตน์ | ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร |