เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาพืช ( ครั้งที่ 52, สาขา01 ,2557 )

ตากฟ้า 86-5: ฝ้ายพันธุ์เส้นใยสีเขียว

หน้า หน้า 9-16

ปริญญา สีบุญเรือง | ศิวิไล ลาภบรรจบ | อมรา ไตรศิริ | สุริพัฒน์ ไทยเทศ | ณัฐภัทร คำหล้า | ศุภกาญจน์ ล้วนมณี | ปรีชา แสงโสดา | นงลักษณ์ ปั้นลาย | อรรณพ กสิวิวัฒน์ |