เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ( ครั้งที่ 52, สาขา02 ,2557 )

ผลการใช้มันสำปะหลังบดเป็นอาหารผลัดขนที่มีต่ออวัยวะสืบพันธุ์ คุณภาพกระดูกและสมรรถภาพการให้ผลผลิตหลังการผลัดขนในไก่ไข่

หน้า หน้า 1-8

กนกพร แสงกุดเรือ | นิรัตน์ กองรัตนานันท์ | ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ | พนัส ธรรมกีรติวงศ์ |
การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโต และลักษณะซากของไก่กระทง ไก่พื้นเมือง และไก่เบตง (สายเคยู) เพศเมีย

หน้า หน้า 9-16

วรรณพร ด่านวิไล | วิริยา ลุ้งใหญ่ | พรรณวดี โสพรรณรัตน์ |
การใช้ประโยชน์จากน้ำกากผงชูรส (TxML) เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารโคระยะให้นมต่อผลผลิตและคุณภาพน้ำนมและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

หน้า หน้า 33-39

อชิรา ผดุงฤกษ์ | เสาร์ ศิวิชัย | สุวรัจน์ หงษ์ยันตรชัย | สมเกียรติ ประสานพานิช | พงศ์ธร คงมั่น |
ผลของการกระตุ้นการผลัดขนโดยวิธีไม่อดอาหารที่มีต่อการฝ่อของรังไข่ การตอบสนองต่อความเครียดและสมรรถภาพการให้ผลผลิตหลังการผลัดขนของไก่ไข่

หน้า หน้า 48-55

พรรณพรรษ กัณฑภา | นิรัตน์ กองรัตนานันท์ | ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ | วิริยา ลุ้งใหญ่ | ศุภลักษณ์ โรมรัตนพันธ์ |