เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ( ครั้งที่ 52, สาขา03 ,2557 )

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อซัลโมเนลลาระดับฝูงในการผลิตสุกรทางตอนเหนือของประเทศไทย

หน้า หน้า 193-201

ประภาส พัชนี | ดนัย สินธุยะ | พชรพร บุญโคตร | ภาคภูมิ ตาดี | กิตติพงษ์ กุมภาพงษ์ |