เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 52, สาขา04 ,2557 )

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความยาว-น้ำหนักและความแตกต่างระหว่างเพศของงูคออ่อนปากจะงอยในทะเลสาบสงขลา ประเทศไทย

หน้า หน้า 1-8

ชยจิต ดีกระจ่าง | จรวย สุขแสงจันทร์ | ลาวัณย์ จันทร์โฮม |
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ำหนักของปลาตีนจุดฟ้า (Boleophthalmus boddarti (Pallas, 1770)) บริเวณป่าชายเลน ตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า หน้า 9-15

ธนภูมิ วิชัยดิษฐ | จรวย สุขแสงจันทร์ | เยาวลักษณ์ มั่นธรรม |
ระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารสำเร็จสำหรับเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina ในระบบทดลองทางโภชนาการ

หน้า หน้า 16-25

มนตรี อินทร์นวล | พอจำ อรัณยกานนท์ | เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ | รมณี สงวนดีกุล |
การผันแปรตามฤดูกาลของคุณค่าทางโภชนาการในสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลสกุล Sargassum ที่พบบริเวณหาดนางรอง จังหวัดชลบุรี

หน้า หน้า 47-54

สุธาสินี มนูญปรัชญาภรณ์ | ธิดารัตน์ น้อยรักษา | อนงค์ จีรภัทร์ | จันทนา ไพรบูรณ์ |
การแพร่กระจายของคลอโรฟิลล์ เอ และฟอสฟอรัสในรูปแบบต่าง ๆ บริเวณปากแม่น้ำบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี

หน้า หน้า 55-62

รพีพรรณ เจียวก๊ก | เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ | จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ |
อัตราส่วนเพศและความยาวแรกจับของปลาทู Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851) ที่จับได้โดยเรืออวนลากคู่จากอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

หน้า หน้า 79-86

อภิชัย วรสิงห์ | ธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี | อนุกรณ์ บุตรสันติ์ |