เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 52, สาขา05 ,2557 )

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดน้ำใบโปร่งฟ้า และหญ้าดอกขาว

หน้า หน้า 1-8

ฐิติมา เจรจาศิลป | กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร | ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ |
กลไกของโปรตีน E7 ของ Human papillomavirus ไทป์ 16 ในการเกิดเมทิลเลชันและการแสดงออกของยีน CCNA1 ในมะเร็งปากมดลูก

หน้า หน้า 9-16

โชติพร ชเลิศเพ็ชร์ | อภิวัฒน์ มุทิรางกูร | ปฐมวดี ญาณทัศนีย์จิต |
การรอดชีวิตของตัวอ่อนหอยกาบน้ำจืด Hyriopsis (Hyriopsis) bialata ระยะโกลคิเดียที่อุณหภูมิและระยะเวลาเลี้ยงที่แตกต่างกัน

หน้า หน้า 24-30

อัครศิริ แสงสว่าง | สาธิต โกวิทวที | อุทัยวรรณ โกวิทวที |
การจำแนกลักษณะพื้นท้องทะเลโดยเครื่องหยั่งน้ำแบบหลายลำคลื่นร่วมกับการเก็บตัวอย่างพื้นท้องทะเล

หน้า หน้า 31-38

เลิศศักดิ์ หนูนิ่ม | รชต โอศิริ | ศิริพร ประดิษฐ์ |
การผลิตถ่านกัมมันต์จากกากเมล็ดมะเยาหินเพื่อเป็นวัสดุกำจัดโลหะแมงกานีส

หน้า หน้า 46-51

ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม | กฤตยา เพชรผึ้ง | ยุพดี เผ่าพันธ์ | จุฑามณี แสงสว่าง | สัมพันธ์ สร้อยกล่อม |
การแยกเชื้อและการคัดเลือกเชื้อยีสต์สายพันธุ์กลายที่มีการผลิตเอนไซม์ไลเปสเพื่อเร่งปฏิกิริยาการผลิตไบโอดีเซล

หน้า หน้า 60-67

วรรณิสา ปั้นสุข | อารี ฤทธิบูรณ์ | มาริสา จาตุพรพิพัฒน์ |