เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( ครั้งที่ 52, สาขา06 ,2557 )

การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตจาก Alcaligenes eutrophus DSM 545 ด้วยคลอโรฟอร์มและโซเดียมไฮโพคลอไรต์

หน้า หน้า 41-48

อภิรนันทน์ ปัจวิทย์ | ชนิกา ชื่นแสงจันทร์ | ณัฐวุฒิ คงกล่อม | จารุวรรณ มารุจกล้า | สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล |
ผลของไคโตซานและสารละลายกรดที่มีต่อคุณภาพทางเคมีเชิงฟิสิกส์และปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทาริค (กาบา) ของแป้งข้าวกล้องงอกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

หน้า หน้า 51-58

ศุรัฐนันท์ คงวรรณ | กมลวรรณ แจ้งชัด | อนุวัตร แจ้งชัด |