เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 52, สาขา07 ,2557 )

การรับรู้ ความคาดหวังและการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มผลไม้เข้มข้นจากผลมะเม่า ผลตะคร้อและผลคอแลนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 141-148

เศกศักดิ์ เชยชม |
ปัจจัยที่กำหนดความผันผวนของราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า: กรณีศึกษาตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย

หน้า หน้า 149-158

วรดี จงอัศญากุล |
การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาผู้ประกอบการให้เกิดธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ใหม่ ในปีงบประมาณ 2556

หน้า หน้า 159-166

พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ | สุมาลี สันติพลวุฒิ |
โครงการพัฒนาแรงงานสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องหนัง: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเครื่องหนังธัญสุดา จังหวัดนนทบุรี

หน้า หน้า 186-193

รสดา เวษฎาพันธุ์ | สุมาลี สันติพลวุฒิ |
ความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการอนุรักษ์เสือโคร่งในป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่

หน้า หน้า 210-217

ศุภสุข ประดับศุข | อรพรรณ ณ บางช้าง |
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานบำบัดสารตัวทำละลายใช้แล้วในเขตเทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

หน้า หน้า 226-233

ไตรรัตน์ สังฆโต | พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ |
การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารในจังหวัดนครปฐม

หน้า หน้า 258-265

ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย |