เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 52, สาขา08 ,2557 )

ผลของการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาต่อการพัฒนาการคิดแบบอภิปัญญา เรื่อง ระบบนิเวศ และมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หน้า หน้า 1-9

นันทวัน พัวพัน | เอกภูมิ จันทรขันตี | กันทิมาณี ประเดิมวงศ์ |
การพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

หน้า หน้า 10-17

คมกริช แม่นยำ |
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

หน้า หน้า 18-25

นฤมล ยุตาคม | สิริพร ทิพย์คง | ชีพสุมน รังสยาธร | พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ | ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ | ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร | ณัฐประภา เศรษฐกสิวิทย์ |
การพัฒนาแนวคิด เรื่อง เซลล์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน

หน้า หน้า 26-33

ละมัย โชคชัย | เอกรัตน์ ทานาค | พรรณนภา ศักดิ์สูง |
การประยุกต์ใช้แนวคิดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์และแนวคิดภาษาศาสตร์สังคมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสนทนาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

หน้า หน้า 34-40

ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ |
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์: วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี

หน้า หน้า 41-47

ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน |
การพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ไฟฟ้า โดยใช้การจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้ง

หน้า หน้า 48-55

ลลิตา มัณยานนท์ | พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ | เฉลิมพล กาญจนวรินทร์ |
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมด้วยรูปแบบ Picture Word Inductive Model

หน้า หน้า 56-61

ศิรีวรรณ ร่มเย็น วูลเทอร์ | นวลพรรณ เพียงเกษ | ปิลันธนา ศุภดล | พีระ เปรมธีรวัฒน์ชัย | เพียงดาว ไชยสาร | ธันย์ชนก เหมือน |
ผลการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

หน้า หน้า 62-69

ณรงค์ฤทธิ์ ฉายา |
กลวิธีการเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาสหวิทยาการชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน้า หน้า 73-78

ถิรวัฒน์ ตันทนิส |