เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 52, สาขา10 ,2557 )

ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน: ศึกษาเฉพาะกรณีนิสิตปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 409-416

รุจรวี ศุภศิริสินธุ์ |
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการสร้างฝายเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ในหมู่บ้านแม่น้ำน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

หน้า หน้า 444-451

ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล |
ทุนทางสังคมกับการพัฒนาชุมชนบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า หน้า 471-478

สัคพัศ แสงฉาย | วิลาสินี จินตลิขิตดี | มาธินี คงสถิตย์ | ณัฐพล พัวประเสริฐ |