เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 52, สาขา11 ,2557 )

การดูดซับแลนทานัม, เพรซีโอดิเมียม และนีโอดิเมียมด้วยถ่านกัมมันต์ที่ถูกทำให้อิ่มตัวด้วยไตรบิวทิลฟอสเฟตในสภาวะสารละลายเหลว

หน้า หน้า 25-32

ภาสวร ธรรมสัจจกูล | เดชา ฉัตรศิริเวช |
การปรับปรุงประสิทธิภาพการเดินรถโดยสารสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยใช้ระบบจีพีเอสและการจำลองสถานการณ์

หน้า หน้า 41-47

นิรมล โขขุนทด | ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล |
โมดูลัสยืดหยุ่นและกำลังรับแรงอัดแกนเดียวของหินคลุกปลายตะแกรงที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์

หน้า หน้า 72-79

ณรงค์ ปานข่อยงาม | ทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข |