เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 52, สาขา12 ,2557 )

ผลของการใช้กะทิที่แตกต่างกันต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการของขนมทองม้วน

หน้า หน้า 444-451

ฤทัย เรืองธรรมสิงห์ | ศุภิสรา ธนาพงษ์ภิชาติ | น้องนุช ศิริวงศ์ |