เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 52, สาขา13 ,2557 )

การใช้วัจนกรรมจากบทร้องประกอบพิธีกรรมเรียกขวัญเพื่อรักษาโรคของหมอเหยาชาวผู้ไทย

หน้า หน้า 433-443

อลงกรณ์ อิทธิผล |
คำเรียกสีในภาษาไทยสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์

หน้า หน้า 452-459

ธนัฏฐากุล พรทิพยพานิช | จรัลวิไล จรูญโรจน์, ม.ล. |
อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ต่อความพึงพอใจในความสัมพันธ์และการผูกมัดในความสัมพันธ์ โดยมีภาพลวงตาทางบวกเป็นตัวแปรส่งผ่าน

หน้า หน้า 460-470

กุสุมา กาญจนประกิจ |
ปัญหาของระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติ: คำหลายหน้าที่ คำสันธานที่ใช้ร่วมกัน และคำบุพบทที่ใช้ร่วมกัน

หน้า หน้า 479-486

กรกฤช มีมงคล | พุทธชาติ โปธิบาล |
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติ และพฤติกรรมการเล่นการพนัน ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

หน้า หน้า 487-497

บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ |
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

หน้า หน้า 498-504

ศุภศิว์ สุวรรณเกษร |
การสร้างความหมายเชิงสัญญะของโฆษณาเครื่องแต่งกายในนิตยสารแฟชั่นต่างประเทศ

หน้า หน้า 505-509

กฤษดา อนันตวรรธนะ | ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี |
การสื่อสารเพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร ของบริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด

หน้า หน้า 510-517

อมรรัตน์ แก้วปัน | ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี |
การวิเคราะห์ภาพตัวแทนความเป็นสตรีในสื่อภาพยนตร์การ์ตูนวอล ดิสนีย์

หน้า หน้า 518-525

สรารักษ์ โรจนพฤกษ์ | ขจร ฝ้ายเทศ |