เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 52, สาขา14 ,2557 )

การรวบรวมองค์ความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

หน้า หน้า 381-388

รัชฎาพร สุวรรณลาภ | สาวิตรี รังสิภัทร์ | รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ |
แนวทางการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตนเองและครอบครัวของนิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 411-417

สาวิตรี รังสิภัทร์ | อภินัทธ์ แสงตรีเพชรกล้า |
เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า

หน้า หน้า 438-443

กัลยาณี สุวิทวัส | พินิจ กรินท์ธัญญกิจ | เรืองศักดิ์ กมขุนทด | พิมพ์นิภา เพ็งช่าง | ขวัญหทัย ทนงจิตร | ภาสันต์ ศารทูลทัต |