เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 52, สาขา15 ,2557 )

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยวงจรเงินทุนหมุนเวียนกับแนวคิดรายการคงค้าง: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย

หน้า หน้า 97-104

กฤษณา วาณิชวัฒนเดชา | ธำรงศักดิ์ เศวตเลข |
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การ ภาวะผู้นำและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานรัฐวิสาหกิจ สาขาพลังงาน

หน้า หน้า 105-112

สุธิดา เลิศอุไรวงศ์ | เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล |
การบูรณาการการเรียนและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบัญชี กรณีศึกษากลุ่มอาชีพ

หน้า หน้า 133-140

สรินยา สุภัทรานนท์ |
การเปรียบเทียบแบบจำลองการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์

หน้า หน้า 194-201

วีระพงศ์ อุทธารัตน์ | ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ |
ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการบริการขนส่ง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

หน้า หน้า 202-209

วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล |