เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 53, สาขา01 ,2558 )

ผลของน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกกาแฟต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะละกอพันธุ์แขกดำ

หน้า หน้า 1-8

เจนจิรา ชุมภูคำ | ศรัญญู ใจเขื่อนแก้ว | พิจิตรา แก้วสอน |
โคลนจากเซลล์ไลน์ของหนอนเจาะสมอฝ้ายและความไวของเซลล์ต่อเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส

หน้า หน้า 9-16

สุดาวรรณ เชยชมศรี | วิน เชยชมศรี |
ผลกระทบของอุณหภูมิสูงต่อการติดเมล็ดในระยะสืบพันธุ์ของข้าวสายพันธุ์ทนร้อนและอ่อนแอและการกระจายตัวของการติดเมล็ดในประชากรชั่วที่ 2

หน้า หน้า 17-24

พลประชา วงศ์ชาลี | ศิวเรศ อารีกิจ | วินิตชาญ รื่นใจชน | อภิชาติ วรรณวิจิตร | ชเนษฎ์ ม้าลำพอง |
Determination of sugarcane white leaf phytoplasma concentration using absolute and relative quantification real-time PCR assays

หน้า หน้า 25-32

ธีรวุฒิ วงศ์วรัตน์ | ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล |
ผลของอัตราปุ๋ยเคมีและมูลวัวต่อผลผลิตและสารไพเพอรีนในดีปลี

หน้า หน้า 33-40

ปิยะมาศ โสมภีร์ | สานิต สุขสวัสดิ์ | มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย |
การชักนำให้ต้นกล้ามะเขือเทศทนร้อนโดยการพ่นสารละลายวิตามินซีและแคลเซียมคลอไรด์ทางใบ

หน้า หน้า 49-57

วนาลี พิงคะสัน | สิริวัฒน์ สาครวาสี |
การวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์เกษตรธรรมชาติกรณีศึกษากระเจี๊ยบเขียว

หน้า หน้า 58-65

ทิพวรรณ สิทธิรังสรรค์ |
การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการเพิ่มจำนวนฝักต่อต้นในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

หน้า หน้า 66-73

ชวลิต จริงจิตร | รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ | สรรเสริญ จำปาทอง | ชูศักดิ์ จอมพุก |