เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 53, สาขา02 ,2558 )

ผลของชนิดอาหารหยาบในอาหารผสมสำเร็จหมักต่อการกินได้การย่อยได้ของโภชนะ และนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนของแกะ

หน้า หน้า xx

สไบพร สุรินทร | พิชาด เขจรศาสตร์ |
ผลการเสริมสารดูดจับสารพิษแร่ดิน Montmorillonite ในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่

หน้า หน้า 763-768

กนกพร เพชรดี | ชาญวิทย์ แก้วตาปี |
การศึกษาประสิทธิภาพการขุนแพะเนื้อโดยใช้กระถินตากแห้ง

หน้า หน้า 769-776

ณัฐเรขา พลศิริ | อชิรา ผดุงฤกษ์ | พงศ์ธร คงมั่น |
ประสิทธิภาพการผลิตและปริมาณกรดไขมันในแพะเนื้อที่เลี้ยงด้วยหญ้ากินนีสีม่วงร่วมกับกระถิน

หน้า หน้า 777-784

ขวัญจิต สัสดีเดช | ศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา | จำเริญ เที่ยงธรรม | พงศ์ธร คงมั่น | สมเกียรติ ประสานพานิช |
ผลของระดับข้าวสาลีทั้งเมล็ดในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของไก่ไข่

หน้า หน้า 785-792

ขนิษฐา ใสคล้าย | ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ | เชาว์วิทย์ ระฆังทอง | ธีรวิทย์ เป่ยคำภา |
ผลของการเสริมซีสทีอามีนไฮโดรคลอไรด์ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากและระดับคอร์ติซอลในสุกรขุน

หน้า หน้า 793-799

วัลลภ ภูโอบ | เนรมิตร สุขมณี | ศรีสุวรรณ ชมชัย |
ผลของการเสริมเอนไซม์ Alpha-galactosidase ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของไก่ไข่

หน้า หน้า 808-814

ชลลัดดา หารแก้ว | ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ | เชาว์วิทย์ ระฆังทอง | ธีรวิทย์ เป่ยคำภา |
ผลของการเสริมเปลือกถั่วเขียวหมักในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของไก่ไข่

หน้า หน้า 815-822

ศิริพร นามเทศ | ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ | เชาว์วิทย์ ระฆังทอง | ธีรวิทย์ เป่ยคำภา |
ผลของนมผงเทียมและนมเหลือจากกระบวนการแปรรูปน้ำนมโคต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกโคนมเพศเมีย

หน้า หน้า 823-830

ญาณิศชา นาเอี่ยม | สุริยะ สะวานนท์ | เลอชาติ บุญเอก | ชนณภัส หัตถกรรม | ศิรวัจน์ ปิณฑะดิษ | สันติชัย ยี่สุ่น | รุจจิโรจน์ แหวนแก้ว |