เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 53, สาขา03 ,2558 )

ฤดูกาลและความหลากหลายของริ้นฝอยทรายในจังหวัดสตูล

หน้า หน้า 961-968

อมรรัตน์ ปันต๊ะวงค์ | ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ | จำนงจิต ผาสุข |
Molecular detection of Giardia duodenalis from long-tailed macaque (Macaca fascicularis) at San Phra Kan shrine, Lopburi, Thailand

หน้า หน้า 969-976

Wanat Sricharern | Tawin Inpankaew | Sarawan Keawmongkol | Sinsamut Saengow | Pacharathon Simking | Benjamas Khurajog | Amornrat Masakul | Benjarat Yimming | Amornrat Panthawong |
ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการผลิตน้ำนมของฟาร์มโคนมขนาดเล็กและขนาดกลางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน

หน้า หน้า 977-984

คณกร พินิจศร | วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา | สุวิชัย โรจนเสถียร |
Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection from swamp buffaloes (Bubalus bubalis) nearby Songkhla Lake areas, Songkhla province, Thailand

หน้า หน้า 985-991

Tawin Inpankaew | Burin Nimsuphan | Chanya Kengradomkij | Nongnuch Pinyopanuwat | Wissanuwat Chimnoi | Boy Boonaue | Soichi Maruyama | Xuenan Xuan | Sathaporn Jittapalapong |
Comparison of antibody titer immunized by KU-VAC1 (rBm95+rSerpin) between Thai native and western breed cattle

หน้า หน้า 992-999

Benjamaporn Wiriya | Praepan Chonlatarn | Thosnat Sumniang | Sinsamut Saengow | Patcharathorn Simking | Chanya Kengradomkij | Nongnuch Pinyopanuwat | Wissanuwat Chimnoi | Sathaporn Jittapalapong |
การตรวจคัดกรองเชื้อ Salmonella enterica จากตัวอย่างอุจจาระสุกรในจังหวัดพัทลุงที่สร้างเอนไซม์ extended spectrum beta-lactamase (ESBL)

หน้า หน้า 1000-1007

ธีรยุทธ เกษมสันต์ | ศุภารัตน์ สุทธิมุสิก | มณฑล เลิศวรปรีชา |
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธี 2 mercaptoethanol-microtiter plate agglutination test (2 ME-MPAT) ในการชันสูตรโรคบรูเซลโลซิสที่เกิดในคนและม้า

หน้า หน้า 1025-1030

สมพงษ์ บันลือพงศ์พันธุ์ | พิพัฒน์ อรุณวิภาส | ธีระ รักความสุข | อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ | สาหร่าย พูลเพิ่ม | สิริลักษณ์ จาละ |
ผลของ seminal plasma จากช้างเอเชียเชือกอื่นต่อคุณภาพของอสุจิช้างเอเชียในการเก็บรักษาแบบแช่เย็น

หน้า หน้า 1031-1039

กรไชย กรแก้วรัตน์ | สิทธิเดช มหาสาวังกุล | เพชรธิศักดิ์ สมบัติภูธร | ปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์ | วิทย์ เลิศแสง | สุธี รัตนภิรมย์ | สุพาที กิจค้า | อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ |