เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 53, สาขา04 ,2558 )

ประสิทธิภาพของวัคซีน Streptococcus agalactiae ที่เตรียมด้วยวิธีต่างกันต่อภูมิคุ้มกันของปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.)

หน้า หน้า 1065-1075

ธารทิพย์ ว่องไวไพโรจน์ | ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ | ศศิมนัส อุณจักร์ | นนทวิทย์ อารีย์ชน |
การออกแบบระบบจัดการคุณภาพน้ำในฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลด้วยระบบสกาด้า

หน้า หน้า 1076-1083

ภรัณยู ถมพลกรัง | ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร | โสมลดา ประเสริฐสม |
การประมาณอายุลูกปลาสร้อยขาว (Henicorhynchus siamensis de Beaufort, 1927) ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

หน้า หน้า 1084-1091

วุฒิชัย อุดมวงษ์ | สันติ พ่วงเจริญ | ธนิษฐา ทรรพนันทน์ |
นิเวศวิทยาการกินอาหารของลูกปลาวัยรุ่นในบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนบน จังหวัดลพบุรี

หน้า หน้า 1092-1099

นิรชา อยู่เจริญ | สันติ พ่วงเจริญ | ธนิษฐา ทรรพนันทน์ |
ผลของอาร์ทีเมียต่อผลผลิต อัตราการรอดตาย และเวลาการพัฒนาเข้าระยะโพสท์ลาร์วาของกั้งตั๊กแตน (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798)

หน้า หน้า 1108-1115

สุรชาต ฉวีภักดิ์ | ธิดาพร ฉวีภักดิ์ | บุญยี่ หมื่นไธสง |
ความหลากชนิดของปลาที่พบบริเวณเรือหลวงพระทอง และกองปลาเหลือง จังหวัดพังงา

หน้า หน้า 1116-1125

รังสิวุฒิ แก้วแสง | ภาสิณี วรชนะนันท์ | สุชาย วรชนะนันท์ | ไพทูล แพนชัยภูมิ |
การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง

หน้า หน้า 1126-1133

สาวิตรี ชูบุบผา | เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ | ณิศรา ถาวรโสตร์ |
บทบาทด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของพื้นที่ปากแม่น้ำท่าจีน

หน้า หน้า 1142-1149

ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ |