เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 53, สาขา05 ,2558 )

วิธีการไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์แบบกระชับอันดับสูงสำหรับการลงทะเบียนภาพแบบดิฟฟิวชัน

หน้า หน้า 1-9

โสภิดา จิวประเสริฐ | นพดล ชุมชอบ |
วิธีการมัลติรีโซลูชันสำหรับกำจัดสัญญาณรบกวนแบบการคูณออกจากภาพถ่ายคลื่นเสียงความถี่สูงทางการแพทย์

หน้า หน้า 10-17

อิศรารัตน์ ประกิจ | นพดล ชุมชอบ | ศิริวรรณ จันทร์แก่น |
การเปลี่ยนแปลงของระบบย่อยอาหารภายหลังการตายของปลานิล Oreochromis niloticus

หน้า หน้า 18-24

วราภรณ์ ห่าหอ | การุณ ทองประจุแก้ว | สมรักษ์ รอดเจริญ | ตุลาคุณ นนทพุทธ |
การจัดการของเสียของคลินิกในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

หน้า หน้า 25-33

ดาริณี พวงแก้ว | ปิยะดา วชิระวงศกร |
การย่อยสลายของพลาสติกชนิด Polybutylene succinate (PBS) ในอาหารเหลวด้วยแบคทีเรียที่คัดแยกจากหลุมฝังกลบขยะ

หน้า หน้า 34-41

วราภรณ์ จันทาสี | ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ | ธนาวดี ลี้จากภัย |
จุลสัณฐานวิทยาของผลพืชสกุลหญ้าคมบาง (Scleria Berg., Cyperaceae) ในประเทศไทย

หน้า หน้า 42-49

วิภาวรรณ เกี้ยวสันเทียะ | กมลหทัย แวงวาสิต | วรรณวิภา ไชยสงคราม |
Application of response surface methodology for spore production optimization of Beauveria bassiana BNBCRC using biohydrogen effluent-based medium from palm oil mill

หน้า หน้า 59-66

Wanida Petlamul | Poonsuk Prasertsan |
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา การเจริญเติบโตและการจำแนกสายพันธุ์ของไหมอีรี่ (Samia ricini) ที่เลี้ยงในประเทศไทยในระดับโมเลกุล

หน้า หน้า 67-74

พรพนา เอี่ยมทิพย์ | อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์ | ทิพย์วดี อรรถธรรม |
พันธุ์ไหมไทยที่เหมาะสมกับฤดูกาลของจังหวัดสกลนคร

หน้า หน้า 75-82

พุทธพร วิวาจารย์ | สิทธิชัย บุญมั่น | ประชาชาติ นพเสนีย์ | ศุภกฤต จันทรวิชญ์ | ธนพร ขจรผล |