เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 53, สาขา07 ,2558 )

ปัจจัยที่มีผลต่อความผันผวนของราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

หน้า หน้า 442-451

กิตติพศ หวังรัตนภักดี | เรวัตร ธรรมาอภิรมย์ |
ผลกระทบของการดำเนินนโยบายการเงินรูปแบบพิเศษของธนาคารกลางสหรัฐฯ ต่อราคาสินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย

หน้า หน้า 552-560

จันทกานต์ แซ่ล่อ |
ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนของ BOI ต่อ SMEs ไทย: วิเคราะห์ผ่านแบบจำลองคำนวณดุลยภาพทั่วไปเชิงพลวัต

หน้า หน้า 594-601

มานะ ลักษมีอรุโณทัย |