เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 53, สาขา08 ,2558 )

แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

หน้า หน้า 1-8

ภูวเรศ อับดุลสตา | วรรณดี สุทธินรากร |
การพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบชัดแจ้งและการสะท้อนความคิด เรื่อง ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ

หน้า หน้า 9-16

จาริยา เชิญชัยภูมิ | จิตตมาส สุขแสวง | จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์ |
การพัฒนาชุดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานในประชาคมอาเซียน

หน้า หน้า 17-22

อวยพร ตั้งธงชัย | ศศิเทพ ปิติพรเทพิน | มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ | จิตตินันท์ บุญสถิรกุล | ชลาธิป สมาหิโต | อรพรรณ บุตรกตัญญู | มฤษฎ์ แก้วจินดา |
การสร้างชุดสาธิตสำหรับการสอนเคมี เรื่องหลักเลอชาเตอริเอ เพื่อเพิ่มผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสายปัญญารังสิต

หน้า หน้า 23-30

ฐิติมา อรุณรังษี | กานดา ว่องไวลิขิต |
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และความแตกต่างระหว่างเพศที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หน้า หน้า 31-38

ธิตยา คำควร | เอกภูมิ จันทรขันตี | ปกรณ์ วรรธนะอมร |
การพัฒนาบทปฏิบัติการ เรื่องการลำเลียงสารผ่านเซลล์โดยใช้ชุดทดลองไข่เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสายปัญญารังสิต

หน้า หน้า 39-46

กัลยารัตน์ ก้อนแก้ว | ปานันท์ กาญจนภูมิ |
การเปรียบเทียบความคิดอเนกนัยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีรูปแบบการเรียนต่างกัน

หน้า หน้า 47-53

กฤติยา กริ่มใจ | กิตติมา พฤกภูษณ |
การพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยผ่านประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์

หน้า หน้า 54-61

เอกพนธ์ กลับใจ | พูนสุข อุดม | สมจิตร อุดม |
การศึกษาแนวคิดเรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หน้า หน้า 62-70

ภาสิณี ขุนรุ่งเรือง | เอกภูมิ จันทรขันตี | ธีระศักดิ์ วีระภาสพงษ์ |
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หน้า หน้า 71-79

พิมพ์พิรัญ ปัญโญ | ชาตรี ฝ่ายคำตา |