เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 53, สาขา09 ,2558 )

การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มโดยการประยุกต์ใช้เทคนิควิธีดัชนีปัจจัยร่วมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่สรอย จังหวัดแพร่

หน้า หน้า xx

ภาณุวัสน์ เขียวสลับ | ปิยพงษ์ ทองดีนอก |
การเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดหลินจือขอบเหลืองในน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

หน้า หน้า 1155-1163

รัชฎาพร ศิริรัตน์ | สุวิทย์ สุวรรณโณ |
ชนิดพันธุ์ไม้เด่นที่เหมาะสมในการปลูกฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

หน้า หน้า 1164-1170

สคาร ทีจันทึก | รัชนู เกิดเชิดชู | วิภาดา ภู่พันธ์ |
การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อลดผลกระทบจากการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเล กรณีศึกษาตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี

หน้า หน้า 1171-1178

วลัยภรณ์ อรัญญิก | สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ | ปฐมพงศ์ สงวนวงศ์ |
สมบัติของน้ำเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบไม่ใช้อากาศเพื่อกำจัดไนโตรเจนด้วยแนวทางใหม่ในการบำบัดทางชีวภาพ

หน้า หน้า 1179-1186

พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ | สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ | พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ |
ผลของการบำบัดภายหลังการระเบิดด้วยไอน้ำของกิ่งสบู่ดำต่อปริมาณเอทานอล

หน้า หน้า 1187-1192

สาวิตรี จันทรานุรักษ์ | เคียวเพชร ลบแย้ม | พิลาณี ไวถนอมสัตย์ |
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่มีผลต่อธาตุอาหารหลักในตะกอนดินท้องน้ำบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน

หน้า หน้า 1193-1200

วัสมน บุญชูศรี | สามัคคี บุณยะวัฒน์ | นฤชิต ดำปิน |
การผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนโดยใช้ขยะพลาสติก

หน้า หน้า 1201-1208

ชัชชติภัช เดชจิรณี | พรชัย ขันทะวงค์ |
ผลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อการเกิดดินถล่มในลุ่มน้ำคลองคราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้า หน้า 1209-1216

ณัฐณิชา ผ่องพุฒิ | อรอนงค์ ผิวนิล | เกษม จันทร์แก้ว | สุรชัย รัตนเสริมพงศ์ |
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกพืชอายุยาวร่วมกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่ลาดชัน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านทุ่งฆ้อน ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

หน้า หน้า 1217-1224

กิตติพล เพิ่มพูล | สุรินทร์ อ้นพรม | วิพักตร์ จินตนา |