เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 53, สาขา10 ,2558 )

การพัฒนาประสิทธิภาพในการนำเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) มาใช้ในการสนับสนุนการบริหารงานของสถานีตำรวจของกองบัญชาการตำรวจนครบาล

หน้า หน้า 706-713

กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์ | ปพัฒน์ วสุธวัช | ก้องปิติ อ่อนมาก | อุนิษา เลิศโตมรสกุล |
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวนของคณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง จังหวัดนครนายก

หน้า หน้า 714-719

หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ | เบ็ญจรัศม์ มาประณีต |
บทสำรวจการเคลื่อนไหวเพื่อทำความเข้าใจผู้ชุมนุมในนาม กปปส. ในฐานะภาคประชาสังคม

หน้า หน้า 720-728

ศาสตรินทร์ ตันสุน |
ความมั่นคง เศรษฐกิจ และการเมืองในพื้นที่ชายแดน: กรณีศึกษาตลาดการค้าชายแดนช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

หน้า หน้า 740-747

วัชรี ศรีคำ | จิราภรณ์ สมิธ |
การรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีอาญาของประเทศไทย: กรณีศึกษาพยานหลักฐานทางชีววิทยาตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา

หน้า หน้า 748-754

ศรันยภัทร เสียงสูง | กมล สุปรียสุนทร |
การจัดการความรู้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวฮางบ้านโนนกุง อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

หน้า หน้า 771-778

ปราโมทย์ เหลาลาภะ | ไกรศรี ศรีทัพไทย | โสภณ มูลหา |
ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ของประชาชนในเขตพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น

หน้า หน้า 779-785

ณัฐวิทย์ ใจชมชื่น | เสกสัณ เครือคำ |
สุขภาวะทางกาย สังคม และจิตใจ ของคนในชุมชนประชาอุทิศ 76 (ชุมชนใต้สะพานโซน 1) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

หน้า หน้า 893-900

ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล |
การขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

หน้า หน้า 917-924

พงศกร กาวิชัย | ปรารถนา ยศสุข | สมคิด แก้วทิพย์ | ชมชวน บุญระหงษ์ |