เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 53, สาขา11 ,2558 )

Study of finite element analysis type to the nonlinear buckling behavior of cellular beams

หน้า p. 373-380

Phattaraphong Ponsorn | Kitjapat Phuvoravan |
การศึกษาเชิงทดลองการลุกไหม้ได้เองของกากอ้อย

หน้า หน้า 381-388

พงษ์ศักดิ์ พงษ์สัมณะ | ณัฐศักดิ์ บุญมี |
อิทธิพลของชนิดสารตัวเติมที่มีต่อสมบัติของแผ่นฉนวนกันเสียงภายในรถยนต์

หน้า หน้า 389-395

กชกร เกียรติเรืองวัฒนา | สมเจตน์ พัชรพันธ์ |
อิทธิพลของอุณหภูมิต่อกระบวนการสกัดเส้นใยไผ่แบบ Hydrothermal treatment process ด้วยวิธีวิเคราะห์โดย Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR)

หน้า หน้า 396-403

วศิน ตันตระกูล | วิชัย ศิวะโกศิษฐ | มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ |
การประยุกต์ใช้แบบจำลองคาโนในกิจกรรมนำเสนอชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

หน้า หน้า 404-411

เดชา นานอก | นัฎฐวิกา จันทร์ศรี |
ผลของความชื้นสัมพัทธ์ต่อความจุการดูดซับสารมลพิษอินทรีย์ของแผ่นพอลิโพรพิลีน

หน้า หน้า 412-419

ทับทิม ชาติสุวรรณ์ | มณีรัตน์ องค์วรรณดี |
การวางแผนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โดยใช้โปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบจำนวนเต็ม

หน้า หน้า 420-427

ธนากร เมียงอารมณ์ | สิรางค์ กลั่นคำสอน |
การออกแบบเครื่องทดสอบการกระแทกในย่านความเร็วต่ำ

หน้า หน้า 428-436

พิมพกานต์ บุญจวง | พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล | ปองวิทย์ ศิริโพธิ์ |
การไฮโดรไลซีสน้ำทิ้งขนมจีนสำหรับผลิตเอทานอล

หน้า หน้า 437-444

ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น | สุภาษิต ชูกลิ่น |
การบริหารโครงการลดน้ำสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาค

หน้า หน้า 445-452

นันทวุฒิ ศรีปัดถา | สิรางค์ กลั่นคำสอน |