เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 53, สาขา12 ,2558 )

ความพึงพอใจและทัศนคติของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีต่อเครื่องดื่มน้ำผลไม้มะเม่า

หน้า หน้า 1487-1494

เศกศักดิ์ เชยชม |
ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อไอศกรีมรสช็อกโกแลตที่มีใยอาหารจากเปลือกมะม่วงเป็นส่วนประกอบในพื้นที่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้า หน้า 1495-1502

เศกศักดิ์ เชยชม |
พฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สาหร่ายไกในพื้นที่ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

หน้า หน้า 1503-1510

เศกศักดิ์ เชยชม |
บทบาทของผู้ปกครองที่มีต่อการอบรมเลี้ยงดูเด็กในโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร

หน้า หน้า 1529-1536

สาวิตรี พังงา | จุไรพร รอดเชื้อ |
การพัฒนาชาสมุนไพรย่านางและสมบัติด้านเคมีกายภาพ ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด

หน้า หน้า 1544-1551

จิราภัทร โอทอง | จิราภรณ์ ทองตัน | ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ |