เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 53, สาขา13 ,2558 )

การถ่ายโยงเนื้อหาจากประเด็นข่าวในสังคมออนไลน์สู่เนื้อหาข่าวโทรทัศน์ กรณีศึกษา เรื่องเล่าเช้านี้ ทางสถานีไทยทีวีสีช่อง 3

หน้า หน้า 671-680

ณัฐวุฒิ เลาะไธสง | ขจร ฝ้ายเทศ |
อิทธิพลของรายการโทรทัศน์ กรรมลิขิต ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ ช่อง 5 ที่มีต่อความเชื่อและการปฏิบัติทางพุทธศาสนาของผู้ชมในกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 681-689

พิชาญาธร หลายพัฒน์ | ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี |
ความพึงพอใจและความภักดีต่อตราสินค้าของศูนย์บริการตอบรับทางโทรศัพท์ ในอุตสาหกรรมสินเชื่อรถยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 681-689

มณฑิรา ศรีด้วง | ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี |
การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรห้องสมุดอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บหนังสือและพื้นที่นั่งอ่าน ในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 729-739

นภาลัย ทองปัน |
การเข้าใจความหมายคำของเด็กที่มีปัญหาการสำเหนียกรู้ระบบเสียงภาษาไทยของนักเรียน ในจังหวัดปัตตานี

หน้า หน้า 763-770

อลิสา คุ่มเคี่ยม | พุทธชาด โปธิบาล |
การใช้คำของคำคมที่ปรากฏในเว็บเพจคำคมจากเครือค่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก

หน้า หน้า 786-793

ธำรงสิทธิ์ พจนานุภาพ | สิริวรรณ นันทจันทูล |
ผลกระทบของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจยาสูบที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของนักศึกษาชายใน กรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 794-801

เฉลิมพงศ์ ขาวค้างพลู | นธกฤต วันต๊ะเมล์ |
ฝันร้ายแห่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวรวันดา: บาดแผลฝังใจและการเยียวยาของผู้รอดชีวิตใน My stolen rwanda

หน้า หน้า 802-809

สิทธิพล บุณยมานพ | อนงค์นาฏ เถกิงวิทย์ |
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรกับทัศนคติและความตั้งใจสนับสนุนธุรกิจน้ำมันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 810-816

พลอยไพลิน เนียมเนตร | นธกฤต วันต๊ะเมล์ |