เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 53, สาขา14 ,2558 )

ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาบุคคลและครอบครัวของนิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 1455-1462

สาวิตรี รังสิภัทร์ | อภินัทธ์ แสงตรีเพชรกล้า |
การบริหารจัดการที่ดีกับความสามารถในการผลิตและจำหน่ายของวิสาหกิจชุมชน จ.สมุทรสาคร

หน้า หน้า 1471-1478

วรรณดี สุทธินรากร |
การมีส่วนร่วมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการผลิตสาหร่ายไกแปรรูปในพื้นที่ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

หน้า หน้า 1479-1486

เศกศักดิ์ เชยชม |
เทคโนโลยีการดูแลรักษาต้นตาลโตนดของสมาชิกกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

หน้า หน้า 1513-1520

ธีรพงศ์ มังคะวัฒน์ | สาวิตรี รังสิภัทร์ | พัฒนา สุขประเสริฐ |
สภาพปัญหาของเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผล อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน้า หน้า 1521-1528

อัญชลีกรณ์ อุทกิจ | พนามาศ ตรีวรรณกุล | สุพัตรา ศรีสุวรรณ |
แนวทางการมีส่วนร่วมในการขยายพันธุ์หญ้าแฝกของชุมชนบ้านเอียก ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

หน้า หน้า 1537-1543

อัตถ์ อัจฉริยมนตรี |
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสร้างแผนที่เขตการปลูกพืชเศรษฐกิจบางชนิดบริเวณหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร

หน้า หน้า 1552-1560

ภูวดล โดยดี | สุภาพร แหวะสอน |
กระบวนการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่เกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดตาก

หน้า หน้า 1569-1577

ชลิดา ทุกข์สูญ |