เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 53, สาขา15 ,2558 )

การกำกับดูแลกิจการ การบริหารกำไร และการวางแผนภาษีที่มีผลกระทบต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน้า หน้า 422-431

สัตยา ตันจันทร์พงศ์ |
การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยแนวคิดลีน ซิกซ์ซิกม่า

หน้า หน้า 452-460

ธรรมศาสตร์ ศิรกุล | ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร |
ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าอาหารสดตราสินค้าวงจรคุณภาพบิ๊กซี (BQL)

หน้า หน้า 461-468

สุรีย์พร ศรีชมภู | ธีรเวช ทิตย์สีแสง |
ปัจจัยด้านความคิดเห็นที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อข้าวอินทรีย์ของผู้บริโภค

หน้า หน้า 469-475

ธวัลยา สิทธิยศ | ธีรเวช ทิตย์สีแสง |
แนวทางการเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน้า หน้า 476-483

ชุติมันต์ สะสอง | บุญฑวรรณ วิงวอน |
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สภาพแวดล้อมภายใน แรงจูงใจและความพึงพอใจในงานที่มีอิทธิพลต่อความภักดีขององค์กร: กรณีศึกษาธนาคารออมสินภาค 9

หน้า หน้า 484-491

น้ำทิพย์ ฟังเย็น | บุญฑวรรณ วิงวอน |
ภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารองค์กรในธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง

หน้า หน้า 492-499

ถนอม ดีสร้อย | ชมพูนุช พงษ์มาลา |
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หน้า หน้า 500-507

อาทิตย์ คำวิจารณ์ | วไลภรณ์ วรรณสังข์ |
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในร้านกาแฟคอฟฟี่ดั๊ก เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

หน้า หน้า 508-515

นิตยา พานทุม | วรัญชลี สัตย์แสง | อาทิตยา ตาติจันทร์ | ปรางวลัย กิระพล | วิจิตรา โพธิสาร |
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดนัดชุมชน เขตตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

หน้า หน้า 516-523

มาลินี เสียงใส | จันทร์จิรา ประดับศรี | ศิริพร ไม้จันทร์ดี | ศักดิ์ศิลป์ พรมด้าว | วิจิตรา โพธิสาร |