เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 53, สาขา16 ,2558 )

วัสดุพาราฟินผสมสำหรับหุ่นจำลองทางโครงสร้าง

หน้า หน้า 603-608

ชวาน พรรณดวงเนตร |
แผ่นดูดซับเสียงจากกระดาษใช้แล้วในสำนักงาน

หน้า หน้า 625-631

มนัญญ์ชยา ชูวงศ์เลิศ | ภัทรนันท์ ทักขนนท์ |
การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการวางผังเมืองชายแดน จังหวัดเชียงราย

หน้า หน้า 749-757

เกริก กิตติคุณ | กฤษฎา วิลาศรี | ชลทิชา กำลังทรัพย์ |