เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 54, สาขา02 ,2559 )

ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนประเภทของอาหารในกองมูลของอีเห็นข้างลาย (Paradoxurus hermaphroditus) และปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ประเทศไทย

หน้า หน้า 457-464

ยอดดอย สุขสอาด | วุฒิ ทักษิณธรรม |
ผลการลดความเข้มข้นของโปรตีนและพลังงานในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของเป็ดเนื้อ

หน้า หน้า 465-472

ชุดาพรรณ พ่วงขำ | ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ | ธีรวิทย์ เป่ยคำภา | เจษฎา ศักดี | เชาว์วิทย์ ระฆังทอง |
ผลของการตัดปากต่อสมรรถภาพการผลิต คะแนนความเสียหายของขนและความเสียหายของผิวหนังในเป็ดปักกิ่ง

หน้า หน้า 473-480

สุธีรา กันจู | ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ | ธีรวิทย์ เป่ยคำภา | ณัฐวุฒิ ครุฑไทย | เชาว์วิทย์ ระฆังทอง |
การเปรียบเทียบการเจริญของตัวอ่อนระยะ 1 เซลล์ของหนูแรทสายพันธุ์ Mlac:WR ในสารละลาย M16 และ KSOM

หน้า หน้า 483-489

ธีรพงษ์ บัวบาน | พรรัตนา ช่อมณี | นาถนภิส ประทีป ณ ถลาง |
ผลการเสริมสาคูต่อการเจริญเติบโตของเป็ดบาบารี่

หน้า หน้า 490-496

จารุณี หนูละออง | อนุพล พุฒสกุล | อับดุลรอฮิม เปาะอีแต | พารีด๊ะ ดูตาแม | ไรฮาน ปียา |
การศึกษาเบื้องต้นการเสริมมันสำปะหลังเส้นต่อการกินได้ การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัว ผลผลิตและองค์ประกอบน้ำนมของแพะนมพันธุ์ผสมในเขตร้อนชื้น

หน้า หน้า 497-504

ภานุมาศ คงปันนา | สมชาย จันทร์ผ่องแสง | จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ |