เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 54, สาขา03 ,2559 )

การศึกษาเชื้อ Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (PRRSV) ในฟาร์มสุกรที่มีการใช้วัคซีน

หน้า หน้า 507-514

วิมลเทียน แสงลับ | พรทิพภา เล็กเจริญสุข |
การตรวจโรค Ovine Pulmonary Adenocarcinoma ในแกะโดยวิธีจุลพยาธิวิทยา และวิธี Real time RT-PCR ในภาคใต้

หน้า หน้า 515-522

ขวัญศนีย์ สุขเนาว์ | นฤพล พร้อมขุนทด | อัญญรัตน์ ทิพย์ธารา |
Infection rates of Giardia duodenalis associated with diversity of rodents in Thailand

หน้า หน้า 523-530

Amornrat Masakul | Noppawan Thaprathom | Kittipong Chaisiri | Anamika Karnchanabanthoeng | Tawin Inpankaew | Desquesnes, Marc | Morand, Serge | Herder, Stephane | Binot, Aurelie |
Prevalence and risk factors associated with Dirofilaria immitis infection in dogs and cats of Songkla and Satun province, Thailand

หน้า หน้า 531-539

Ketsarin Kamyingkird | Witchuta Junsiri | Witsanuwat Chimnoi | Chanya Kengradomkij | Sinsamut Saengow | Keplee Sangchuto | Wicha Kajeerum | Decha Pangjai | Burin Nimsuphan |
ผลของการเสริมแอล-อะจินีนในอาหารแม่สุกรอุ้มท้องระยะท้ายต่อจำนวนลูกสุกรมีชีวิตและน้ำหนักตัวของลูกสุกรแรกคลอด

หน้า หน้า 543-548

มรกต นันทไพฑูรย์ | รามอน มุน | เผด็จ ธรรมรักษ์ |
การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ที่ดื้อต่อยาในกลุ่ม Methicillin โดยวิธี Duplex PCR จากสุนัขที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสัตว์

หน้า หน้า 549-555

รณภัทร สำเภา | องอาจ เลาหวินิจ |
การระบุเชื้อรา Fusarium sp. แยกได้จากกั้งตั๊กแตนที่เป็นโรคเหงือกดําด้วยวิธีทางอณูชีววิทยา

หน้า หน้า 564-570

วริสา มีเจริญ | องอาจ เลาหวินิจ |
ผลของการเจือจางน้้าเชื้อต่อคุณภาพของอสุจิช้างเอเชียในการเก็บรักษาแบบแช่เย็น

หน้า หน้า 571-578

สุธี รัตนภิรมย์ | สิทธิเดช มหาสาวังกุล | วิทย์ เลิศแสง | เพชรธิศักดิ์ สมบัติภูธร | กาวิล นันท์กลาง | กรไชย กรแก้วรัตน์ | สุดธิษา เหล่าเปี่ยม | สุพาที กิจค้า | อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ |
การเปรียบเทียบอุณหภูมิของทวารหนักและช่องคลอดโดยเทอร์โมมิเตอร์และดาต้าล็อคเกอร์ในโคนม

หน้า หน้า 579-585

อดิศร ยะวงศา | มรกต วงศ์หน่อ | วสุพล ชาแท่น |