เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 54, สาขา04 ,2559 )

งบดุลของออกซิเจนของระบบการเลี้ยงปลานิลแดงในกระชังในบ่อดิน

หน้า หน้า 619-627

ธนพล ปั้นดี | วราห์ เทพาหุดี | เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ |
ความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียวิบริโอ พาราฮีโมไลติคัสต่อคุณภาพน้ำ และตะกอนดิน ในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ร่วมกับปลานิล (Oreochromis niloticus) ในระบบความเค็มต่ำ

หน้า หน้า 628-636

ธนิต เบี้ยแก้ว | วราห์ เทพาหุดี | เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ | นิติ ชูเชิด |
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการกินอาหาร คุณภาพน้ำและการใช้เครื่องให้อาหารอัตโนมัติในการเลี้ยงปลานิลแดงในกระชังในบ่อดิน

หน้า หน้า 637-647

รุ่งพฤทธิ์ จงเจริญสุข | วราห์ เทพาหุดี | เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ |
ผลของการใช้แบคทีเรียกลุ่มสร้างสปอร์ต่อ Vibrio spp., อัตราการรอดตาย และค่าคุณภาพน้ำในการอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม

หน้า หน้า 648-655

จุฑา อาปณกะพันธ์ | นิติ ชูเชิด | ผจงจิตต์ ทองศรี | ไตรสรณ์ แถมมีทรัพย์ | วราห์ เทพาหุดี | กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา |
การพัฒนาโปรแกรมสำหรับช่วยงานด้านการนับจำนวนแพลงก์ตอนพืช

หน้า หน้า 656-662

รุ่งพฤทธิ์ จงเจริญสุข | วราห์ เทพาหุดี | ไพลิน จิตรชุ่ม | พิรุณ จันทร์เทวี |
การศึกษาคุณภาพน้ำ การเจริญเติบโต การรอดตาย และการติดเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ก่อโรคอีเอ็มเอสในฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมโดยใช้ระบบน้ำใส (Clear water)

หน้า หน้า 663-670

ผจงจิตต์ ทองศรี | วราห์ เทพาหุดี | นิติ ชูเชิด | กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา | มนฑกานต์ สมบูรณ์ | ธนิต เบี้ยแก้ว |
การทำประมงลอบหมึกสาย (กุ๊งกิ๊ง) และผลการจับ บริเวณชายฝั่งแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี

หน้า หน้า 671-678

นคเรศ ยะสุข | อนุกรณ์ บุตรสันติ์ | สมบูรณ์ ศิริรักษ์โสภณ | อรอนงค์ ผิวนิล | สืบสิน สนธิรัตน |
การศึกษาคุณลักษณะ cDNA และการตอบสนองของยีน thioredoxin interacting protein (On-TXNIP) ในปลานิล (Oreochromis niloticus) ภายใต้การเหนี่ยวนำด้วยอนุภาคนาโนของธาตุเงิน

หน้า หน้า 679-686

กัปภาส ธรรมบัญชา | ณัฐพล อ่อนปาน | ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ |