เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 54, สาขา05 ,2559 )

Statistical analysis of zero inflated negative binomial-beta exponential distribution

หน้า p. 1-8

Chanakarn Jornsatian | Winai Bodhisuwan | Mena Patummasut |
Effects of leaf and rhizome extracts of Typha angustifolia L. on seed germination and seedling growth of giant mimosa (Mimosa pigra L.)

หน้า p. 41-46

Phetphan Namwat | Ornusa Khamsuk | Srisom Suwanwong |
Electrical properties of n-ZnSe/p-Si (100) heterojunction thin film device

หน้า p. 78-85

Chaniporn Juthaisong | Thitinai Gaewdang | Ngamnit Wongcharoen |
การกำจัดแคดเมียมในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยเรซินประจุบวกที่ผ่านการใช้งาน

หน้า หน้า 9-16

อานนท์ จริยนรเศรษฐ์ | รุจา สุวรรณสุข | วชิระ พิมพ์ปราโมทย์ | กรองแก้ว ทิพยศักดิ์ | พันธวัศ สัมพันธ์พานิช |
การสร้างภาพ 3 มิติ ด้วยโฮโลแกรมรอยขีด

หน้า หน้า 33-40

สิริพร ท้วมไทย | กฤษกร หาญชนะ | มยุรี หาญสุภานุสรณ์ |
การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางวาเนเดียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยวิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง

หน้า หน้า 47-54

จงรัก บ่อทรัพย์ | สุรสิงห์ ไชยคุณ | นิรันดร์ วิทิตอนันต์ |
การทดลองอย่างง่ายสำหรับสาธิตแสงเขียววาบในบรรยากาศ

หน้า หน้า 55-61

มยุรัตน์ ตั้งวิชัย | กัลยารักษ์ รักษ์ผล | มยุรี หาญสุภานุสรณ์ |
การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (แคดเมียม โครเมียม และตะกั่ว) ในข้าวไทย

หน้า หน้า 65-71

วิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์ | ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม | รัฐธิภา ธนารักษ์ |
การวิเคราะห์แนวโน้มความยาวนานแสงแดดระหว่างปี 1958 และ 2012 สำหรับจังหวัดนครสวรรค์

หน้า หน้า 72-77

ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล |