เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 54, สาขา06 ,2559 )

Lethality and quality evaluation of in-packaged ready-to-eat cooked jasmine rice subjected to industrial continuous microwave pasteurization

หน้า p. 679-686

Thammanoon Auksornsri | Sirichai Songsermpong |
Distribution channel of imported Halal foods to Jakarta, Indonesia

หน้า p. 687-695

Megita Ryanjani Tanuputri | Ravipim Chaveesuk | Adi Djoko Guritno |
Production of freeze-dried Mao juice powders and their functional properties

หน้า p. 696-703

Wetanee Suravanichnirachorn | Withida Chantrapornchai | Vichai Haruthaithanasan | Suntaree Suwonsichon | Udomlak Sukatta | Thanapoom Maneeboon |
Induction of Vibrio parahaemolyticus into viable but nonculturable state under low temperature and nutrient starvation

หน้า p. 912-919

Natcha Chyerochana | Damkerng Bundidamorn | Sudsai Trevanich |
Effect of rice flour treated with enzyme hydrolysis and heat-moisture treatment on texture quality and thermal properties of rice cookies

หน้า p. 947-953

Niramon Whantongkhum | Prissana Suwannaporn |
Effect of replacing wheat flour with germinated brown rice flour on the quality of cookies

หน้า p. 978-985

Sukhontha Sukhonthara |
สารให้ความคงตัวที่เหมาะสมต่อคุณภาพของไวน์ลิ้นจี่

หน้า หน้า 757

วันเพ็ญ จิตรเจริญ | นราทิพย์ คิดคร่อง | วิรัญญา กันทวงศ์ |
การศึกษาพฤติกรรม วิถีชีวิต และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารฮาลาลประเภทขนมขบเคี้ยวของผู้บริโภคในประเทศอินโดนีเซีย

หน้า หน้า 704-712

ณภัทร วุฒิเกรียงไกรกุล | อัจฉรา เกษสุวรรณ |
การศึกษาพฤติกรรม วิถีการดำเนินชีวิต และปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลประเภทปลากระป๋องของชาวอินโดนีเซีย

หน้า หน้า 713-720

อารีรัตน์ เกษมวุฒิ |
สมรรถนะของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย

หน้า หน้า 721-729

ธรรมรัตน์ ปิ่นสากล | รวิพิมพ์ ฉวีสุข |