เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 54, สาขา07 ,2559 )

ระดับการให้ความสำคัญของสารสนเทศ ความร่วมมือ และประสิทธิภาพในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย

หน้า หน้า 135-141

ศุภกิจ ปิยปัทมกานต์ | ธนัญญา วสุศรี |
รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานขององค์กรทางการเงินชุมชนในด้านการออมและการเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นธรรม

หน้า หน้า 142-149

สุรชัย กังวล | พหล ศักดิ์คะทัศน์ |
โอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรชาวนากับประสิทธิภาพการดำเนินงานสินเชื่อ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้า หน้า 150-157

สงกรานต์ สมบุญ | พลพัธน์ โครตจรัส | สรศาสตร์ สุขเจริญสิน |
การลงทุนในธุรกิจรถเกี่ยวนวดข้าวรับจ้าง กรณีศึกษา: ผู้ประกอบการจังหวัดสุพรรณบุรี

หน้า หน้า 229-236

ชมพูนุช นันทจิต |
การศึกษาความเป็นไปได้การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบของบริษัทผลิตเม็ดพลาสติก

หน้า หน้า 237-247

กนกพร เรียนเขมะนิยม | วรรษมา แสงปลั่ง | กนกทอง ศักดิ์แหลมเงิน |
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

หน้า หน้า 278-285

เกษม กุณาศรี | ชนิตา พันธุ์มณี |