เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 54, สาขา08 ,2559 )

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคการสอน 7C กับ การสอนปกติ

วิศวัฒน์ พิพัฒน์เจริญชัย | ชื่นชม พงษ์ชวลิต | อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ |
การพัฒนาแนวคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน ร่วมกับการใช้มโนภาพพลวัต

หน้า หน้า 1-9

สุรชิต ชูแสง | จิตตมาส สุขแสวง | บุญธนา วรรณเลิศ |
การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หน้า หน้า 18-25

กัลยวรรธน์ สัตย์อุดม | ทัศนีย์ ปัญจานนท์ |
การศึกษาองค์ประกอบและพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

หน้า หน้า 26-33

วัชราภรณ์ เพ็งสุข | อังคนา กรัณยาธิกุล | ชาตรี เกิดธรรม |
การพัฒนาบทปฏิบัติการเรื่องไฟฟ้าเคมี เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน้า หน้า 42-49

วีรญาดา บางแบ่ง | ดวงฤทัย ศรีแดง | อรพรรณ ทองประสงค์ |
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับการจัดการความรู้บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆ เพื่อส่งเสริมทักษะทางปัญญาในศตวรรษที่ 21

หน้า หน้า 50-57

ดวงกมล โพธิ์นาค |
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน

หน้า หน้า 58-65

อรชุมา หุ้มไหม | จีระวรรณ เกษสิงห์ | บุญธนา วรรณเลิศ |
การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตตามหลักปรัชญาการศึกษาทางพระพุทธศาสนา

หน้า หน้า 66-73

พิมลพรรณ เพชรสมบัติ | พระมหาชุติภัค อภินนฺโท | อธิพงษ์ เพชรสุทธิ์ |
การศึกษาทักษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หน้า หน้า 74-81

อานุภาพ พ่วงสมจิตร | เอกรัตน์ ทานาค |