เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 54, สาขา09 ,2559 )

การจัดการมูลฝอยภายในโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม

หน้า หน้า 1015-1021

สัตตบงกช ยอดแก้ว | รัมภา พจนาคุณากร | ศักดิ์ศรี รักไทย | ภาณุชัย ประมวล | ณัฐกร อินทรวิชะ |
คุณลักษณะทางกายภาพ และทางเคมีสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย จากหน่อสับปะรดรุ่นหนึ่งและรุ่นสองของพื้นที่ลุ่มน้ำเขตเงาฝน จังหวัดเพชรบุรี

หน้า หน้า 1022-1029

สายสุจิตร พูลสงวน | กิตติชัย ดวงมาลย์ | อลงกรณ์ อินทรักษา |
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ แบบสสารเปลี่ยนสถานะ

หน้า หน้า 1030-1037

นริศรา ละอองเอก | สกุลรัตน์ คำมูล | สุพินดา จ้ำหนองโพธิ์ |
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินพื้นที่ป่าที่เสี่ยงต่อการบุกรุก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา จังหวัดลำปาง

หน้า หน้า 1038-1045

สุภาภรณ์ ผ่องศาลา |
ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของชุมชนต่อการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำทะเลน้อย ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง

หน้า หน้า 1046-1054

กิติชัย รัตนะ |
การกำจัดพร้อมกันของธาตุอาหารในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้เถ้าลอยถ่านหินที่ปรับปรุงด้วยวิธีเคมี

หน้า หน้า 1055-1062

ทิพากร สีวอ | ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ |
การเปรียบเทียบผลของการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) แบบผสมผสานในระบบปิดและแบบพัฒนาต่อคุณภาพน้ำ

หน้า หน้า 1063-1072

ทิพย์วิภา มีไชย | ภาสิณี วรชนะนันท์ | พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล |
การขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตของผักบุ้งทะเลที่ปลูกคลุมดินบริเวณชายหาดชลาทัศน์

หน้า หน้า 1073-1080

ณิชา ประสงค์จันทร์ | มุกดา สุขสวัสดิ์ | สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ |
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณกับผลผลิตสับปะรดโรงงาน โดยใช้ข้อมูลดาวเทียม Landsat 8

หน้า หน้า 1081-1088

บุษราวัลย์ ศรีเลิศวรกุล | ปรีชา ธรรมานนท์ |
การคัดแยกและจัดจำแนกแอคติโนแบคทีเรียจากดินชายหาดแม่รำพึง และศักยภาพการย่อยสลายทางชีวภาพของปิโตรเลียม ไฮโดรคาร์บอน

หน้า หน้า 1089-1096

ธงชัย เฟาสันเทียะ | นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ | คณิตา ตังคณานุรักษ์ |