เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 54, สาขา10 ,2559 )

การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบญี่ปุ่นกับการปรับตัวในการทำงานของพนักงานชาวไทยในกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมปศุสัตว์ส่งออกในประเทศไทย: กรณีศึกษาบรรษัทข้ามชาติญี่ปุ่น

หน้า หน้า 485-493

อุทัยวรรณ พรหมอารักษ์ | ศุภาภาส ตำโตนด |
ประสบการณ์ภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญาของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม

หน้า หน้า 536-543

ภัทรพรรณ ทำดี | ธีราพร ทองปัญญา | ปาณิภา สุขสม | อมต จันทรังษี |
เยาวชนไทยและการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านสื่อการ์ตูนญี่ปุ่น

หน้า หน้า 566-574

ชวรินทร์ ศิลปสุวรรณ | ธรรญธร ปัญญโสภณ | พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ |
การพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 575-582

เฉลิมขวัญ สิงห์วี | ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน | ทิพย์วัลย์ สุรินยา | งามลมัย ผิวเหลือง | สุปาณี สนธิรัตน | บัวทอง สว่างโสภากุล | พนมพร พุ่มจันทร์ | พลอยวไล ทองรักษ์ | ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น |